چهارشنبه, 1 شهریور 1396
فراخوان سرمایه گذاری1
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
انسداد 112  حلقه چاه غیر مجاز  در استان تهران
از ابتدای سال جاری تاکنون؛
انسداد 112 حلقه چاه غیر مجاز در استان تهران

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای تهران از انسداد 112 حلقه چاه غیر مجاز در استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

حجم بارندگی های استان تهران به 12 میلیمتر رسید
از ابتدای تیرماه تاکنون؛
حجم بارندگی های استان تهران به 12 میلیمتر رسید

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران میزان بارندگی در حوزه استان تهران از ابتدای تیرماه تا به امروز را معادل 12.4میلیمتر عنوان کرد.

برگزاری جنگ نیرو در شهرستان ورامین
با هدف افزایش آگاهی های عمومی در خصوص مدیریت مصرف آب و برق انجام شد:
برگزاری جنگ نیرو در شهرستان ورامین

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران از برگزاری جنگ نیرو با هدف افزایش آگاهی های عمومی در خصوص مدیریت مصرف آب و برق در شهرستان ورامین خبر داد.

پر و مسلوب المنفعه کردن هفت حلقه چاه غیرمجاز در بهار امسال
سرپرست امور منابع آب پاکدشت:
پر و مسلوب المنفعه کردن هفت حلقه چاه غیرمجاز در بهار امسال

سرپرست امور منابع آب پاکدشت از پر و مسلوب المنفعه شدن هفت حلقه چاه در محدوده عملکرد این امور از ابتدای سال تا پایان خردادماه خبرداد.

انسداد 112  حلقه چاه غیر مجاز  در استان تهران
از ابتدای سال جاری تاکنون؛
انسداد 112 حلقه چاه غیر مجاز در استان تهران

مجری طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای تهران از انسداد 112 حلقه چاه غیر مجاز در استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

حجم بارندگی های استان تهران به 12 میلیمتر رسید
از ابتدای تیرماه تاکنون؛
حجم بارندگی های استان تهران به 12 میلیمتر رسید

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران میزان بارندگی در حوزه استان تهران از ابتدای تیرماه تا به امروز را معادل 12.4میلیمتر عنوان کرد.

برگزاری جنگ نیرو در شهرستان ورامین
با هدف افزایش آگاهی های عمومی در خصوص مدیریت مصرف آب و برق انجام شد:
برگزاری جنگ نیرو در شهرستان ورامین

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران از برگزاری جنگ نیرو با هدف افزایش آگاهی های عمومی در خصوص مدیریت مصرف آب و برق در شهرستان ورامین خبر داد.

پر و مسلوب المنفعه کردن هفت حلقه چاه غیرمجاز در بهار امسال
سرپرست امور منابع آب پاکدشت:
پر و مسلوب المنفعه کردن هفت حلقه چاه غیرمجاز در بهار امسال

سرپرست امور منابع آب پاکدشت از پر و مسلوب المنفعه شدن هفت حلقه چاه در محدوده عملکرد این امور از ابتدای سال تا پایان خردادماه خبرداد.

« 1 2 3 4 ... 5 31 » صفحه: