شنبه, 25 آذر 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

ردیف

نام امور

نام مدیر

ایمیل مدیر

تلفن تماس

1

امور منابع آب اسلامشهر

منصور مردانی

 

56494818-21