دوشنبه, 4 تیر 1397

 

 

سال

تعداد دوره های
 برگزار شده

تعداد افراد شرکت کننده
در دوره های آموزشی

نفرساعت
آموزش

استاندارد آموزش
 (ساعت)

 

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

مدیران

کارکنان

1390

22

46

32

168

1604

6746

60

40

1389

17

45

20

143

791

5940

60

40

 

 

 
آخرین به روزرسانی: 1394/10/09