جمعه, 24 آذر 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 پروژه های خاتمه یافته در سالهای گذشته:

ردیف

عنوان پروژه

کد پروژه

نام محقق

تاریخ خاتمه

سازمان مجری

1

کاربردمدل های استوکستیکی منابع آب کارست وکارآیی آنهادرپیش بینی های هیدرولوژیک

 

دکترعلیرضا نعمت اللهی

1385

دانشگاه شیراز

2

گروه بندی نواحی و زون بندی های کارستی ارتفاعات شمالی تهران ازدیدگاه   بهره برداری

TER - 83003

دکتراحمدافراسیابیان

1386

موسسه تحقیقات آب

3

مدلسازی پیش بینی آورد رودهای منتهی به سد امیرکبیر ( کرج ) با تأکید بر بودجه برفی با بکارگیری تصاویر IRS و MODIS

TER - 83001

دکتر منیژه قهرودی تالی

1385

دانشگاه تربیت معلم

4

ارزیابی کیفیت آب دررودخانه ها باتلفیق سیستم استنتاج فازی و شبکه های بیزی

TER - 87005

دکتر رضا کراچیان    دکتر محمدرضانیکو

1389

دانشگاه تهران

5

امکان سنجی استفاده ازروشهای نوین آزمایشگاهی درآزمایشگاههای آب وفاضلاب استان تهران به منظورافزایش دقت وکاهش زمان

 

دکترحسین کاظمیان

1387

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

6

کاربرد تئوری آنتروپی درطراحی بهینه سیستم های پایش کیفی رودخانه ها ( مطالعه موردی : رودخانه جاجرود )

TER - 85001

دکتررضاکراچیان

1387

دانشگاه تهران

7

بهینه سازی غیر قطعی چند هدفه شبکه پایش آب زیرزمینی برای تشخیص مشخصات نشت از منابع آلودگی نفتی مطالعه موردی : بخشی از پالایشگاه تهران

TEE-88001

دکتر محمدرضا بازرگان لاری

1389

دانشگاه تهران

8

تدوین مدل خوشه بندی اطلاعات وسیگنالهای هواشناسی باهدف پیش بینی دوره های کم بارش

TEW - 87002

دکتربنفشه زهرایی

1388

دانشگاه تهران

9

تدوین نرم افزار پیش بینی فصلی بارش استاندارد شده ( SPI ) و رواناب ورودی به سدهای تهران

TEW – 88007

دکتربنفشه زهرایی

1390

دانشگاه تهران

10

بررسی روشهای جلوگیری ازلایه بندی حرارتی در دریاچه سد لتیان( مرحده اول مطالعه امکان سنجی )

TEE-88002

دکتر مجتبی فاضلی

1390

دانشگاه صنعت آب و برق

11

روشهای بهبودرفتارسنجی درسدها ( مطالعه موردی : سدلار)

TED- 88006

دکتر پرویز معارف وند

1391

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

12

بررسی روشهای جلوگیری از لایه بندی حرارتی درمخزن سدلتیان

TEE - 88003

دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر

1391

دانشگاه تهران

13

مدلسازی سه بعدی انتشار مواد نفتی موجود در آب زیرزمینی جنوب تهران

TEE – 89002

دکتر عبداله اردشیر

1391

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

14

بررسی تحلیل خطر زلزله بر سدهای لار ، لتیان و کرج با تأکید بر اثرات ساختگاهی

TED – 89001

دکتر محمد رضا قیطانچی

1391

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

15

بررسی راهکارهای پیاده سازی سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی در شرکت آب منطقه ای تهران

TEH - 90007

دکتر عبدالله نعامی

1391

دانشگاه پیام نور استان البرز

16

پهنه بندی خطر زمین لغزش در اطراف دریاچه سد طالقان و تعیین عوامل موثر بر آن

TED – 89004

دکتر حسن احمدی

1391

مرکز تحقیقاتی بین المللی بیابان وابسته به دانشگاه تهران

17

شناسایی و اولویت بندی محورهای تأثیرگذار در جبران افت منابع آب زیرزمینی در طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی با استفاده از یکی از روشهای MCDM (مطالعه موردی : دشت ورامین)

TEW - 90008

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

1391

دانشگاه آزاد قزوین

 پروژه:

ردیف

عنوان پروژه

کد پروژه

نام محقق

سازمان مجری

1

مطالعات پایه ای امکان وجود میکروآلاینده سیانو توکسین ها در یکی از منابع سطحی تأمین کننده آب آشامیدنی شهر تهران ( سد لتیان )

TEE – 89022

مهندس سالومه ابراهیمی

پارک علم و فناوری پردیس

2

مدل عددی پایداری شیب با ملحوظ نمودن فرآیندهای هیدرولوژیکی و پوشش گیاهی مطالعه موردی در استان تهران

  TED - 89013

دکتر بهزاد عطائی آشتیانی   

دانشگاه صنعتی شریف

3

   پهنه بندی خطر زمین لغزش در دامنه ی شمالی مخزن سد لتیان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

TED – 89001

دکتر رضا احمدی  

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

   ارائه فناوریهای جدید پوشش کانالهای آبیاری با قابلیت ارتجاعی و انعطاف پذیری و نفوذ ناپذیری مناسب

TEI - 90002

دکتر محمد صافی 

دانشگاه صنعت آب و برق