سه‌شنبه, 29 اسفند 1396
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

   

تدوین و توزیع ویژه نامه الکترونیکی مدیریت دانش شرکت آب منطقه ای تهران، حاصل اجرای یکی از پیشنهادات ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادات از سال 1394 می باشد.

 

هدف ویژه نامه مدیریت دانش: فرهنگ سازی و ارتقا سطح آگاهی کارکنان در زمینه مدیریت دانش می باشد.

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 1

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 2

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 3

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 4

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 5

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 6

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 7

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 8

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 9

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 10

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره  11

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 12

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 13

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 14

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 15

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 16

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 17

 

ویژه نامه مدیریت دانش شماره 18

 

تاریخ آخرین به روز رسانی: 96/12/22
آخرین به روزرسانی: 1396/12/22