پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

حوزه فعالیت فراخوان:مناقصه

نوع فراخوان:دعوتنامه

نوع برگزاری:محدود دو مرحله ای

موضوع:مناقصه محدود 2 مرحله ای ( انتقال آب پردیس)

محدوده اجرای کار:تهران

نام روزنامه های منتشر کننده آگهی:

نام روزنامهتاریخ انتشار در روزنامه
دعوتنامه1396/03/17

برآورد اولیه:445,013,368,400 ریال

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده:مبلغ 10/171/000/000 ریال وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بشرح مندرج در دعوتنامه

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1396/03/27

مهلت ارسال پیشنهاد:1396/04/10

تاریخ اعتبار پیشنهاد:

تاریخ بازگشایی پاکات:

نوعتاریخ
ارزیابی کیفی1396/04/11
مناقصه1396/04/13

شرایط دریافت اسناد:به صورت حضوری با در دست داشتن دعوتنامه از کارفرما و ارائه معرفی نامه کتبی

محل بازگشایی:تهران - بلوار کشاورز - خ حجاب - شرکت آب منطقه ای تهران - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 303 - دفتر قراردادها

حداقل مدارک لازم جهت شرکت در ارزیابی کیفی/مناقصه/انتخاب مشاور/مزایده:-پابه یک رشته آب بهمراه ظرفیت آزاد ارجاع کار از سازمان برنامه بودجه و داشتن مشاور همکار در حداقل پایه 3 رشته تأسیسات آب و فاضلاب و یا گواهینامه طرح و ساخت در رشته آب از سازمان مذکور - داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران - عدم شمول قانون منع مداخله - داشتن تجربه و توانایی انجام کار

توضیحات:

انجام این مناقصه بصورت محدود و بصورت دو مرحله ای بوده لذا تنها شرکتهایی که از طرف کارفرما جهت ایشان دعوتنامه صادر گردیده است مجاز به ارائه پیشنهاد و شرکت در مناقصه میباشند.

اسناد پیوست:دریافت اسناد آگهی

نام برنده اول:مشارکت جهادنصر کرمان - پژوهاب

نام برنده دوم:

شرکت در مناقصه