پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

حوزه فعالیت فراخوان:مناقصه

نوع فراخوان:آگهی مناقصه

نوع برگزاری:عمومی یک مرحله ای

موضوع:مناقصه عمومی (دستگاههای دیتالاگر)

محدوده اجرای کار:حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران

نام روزنامه های منتشر کننده آگهی:

نام روزنامهتاریخ انتشار در روزنامه
مناقصه مزایده - عصر اقتصاد1396/03/03
مناقصه مزایده - عصر اقتصاد1396/03/01

برآورد اولیه:

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده:375/000/000 ریال بصورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1396/03/09

مهلت ارسال پیشنهاد:1396/03/27

تاریخ اعتبار پیشنهاد:1396/06/27

تاریخ بازگشایی پاکات:

نوعتاریخ
مناقصه1396/03/31
ارزیابی کیفی1396/03/28

شرایط دریافت اسناد:به صورت حضوری با ارائه معرفی نامه کتبی

محل بازگشایی:تهران - خ فاطمی - خ حجاب - شرکت آب منطقه ای تهران - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 303 دفتر قراردادها

حداقل مدارک لازم جهت شرکت در ارزیابی کیفی/مناقصه/انتخاب مشاور/مزایده:تصویر روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس و اخرین تغییرات شرکت ، تأئیدیه آخرین صورت وضعیتهای حسابرسی شده توسط حسابرس معتبر

توضیحات:

شرکت آب منطقه ای تهران در نظر دارد جهت انجام عملیات تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاههای دیتالاگر ایستگاههای سنجش منابع آب اقدام به انتخاب پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه عمومی نماید لذا متقاضیان شرکت در این مناقصه می توانند حداکثر تا تاریخ 96/3/9 نسبت به دریافت مجموعه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه اقدام نمایند.

اسناد پیوست:دریافت اسناد آگهی

نام برنده اول:

نام برنده دوم:

شرکت در مناقصه