پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

حوزه فعالیت فراخوان:مناقصه

نوع فراخوان:دعوتنامه

نوع برگزاری:محدود یک مرحله ای

موضوع:مناقصه محدود (نگهداری تأسیسات نیروگاه طالقان)

محدوده اجرای کار:البرز - طالقان

نام روزنامه های منتشر کننده آگهی:

نام روزنامهتاریخ انتشار در روزنامه
دعوتنامه1396/02/20

برآورد اولیه:36,313,814,881 ریال

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده:1/820/000/000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی نقدی

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1396/02/25

مهلت ارسال پیشنهاد:1396/03/08

تاریخ اعتبار پیشنهاد:1396/06/10

تاریخ بازگشایی پاکات:

نوعتاریخ
1396/03/10

شرایط دریافت اسناد:به صورت حضوری با ارائه معرفی نامه کتبی از شرکت و در دست داشتن دعوتنامه از سوی کارفرما

محل بازگشایی:شرکت آب منطقه ای تهران - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 303 - دفتر قراردادها

حداقل مدارک لازم جهت شرکت در ارزیابی کیفی/مناقصه/انتخاب مشاور/مزایده:1- داشتن گواهینامه صلاحیت در رشته موضوع مناقصه از وزارت نیرو 2- عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی 3- داشتن توان مالی و تجربه در زمینه انجام کار 4- گواهینامه صلاحیت ایمنی

توضیحات:

-

اسناد پیوست:دریافت اسناد آگهی

نام برنده اول:مهندسی انرژی برقابی

نام برنده دوم:

شرکت در مناقصه