پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397
شعار سال: حمایت از کالای ایرانی
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران
شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

 

حوزه فعالیت فراخوان:فرآیند انتخاب مشاور

نوع فراخوان:دعوتنامه

نوع برگزاری:QBS

موضوع:انتخاب مشاور QBS (مشاور تونل لار)

محدوده اجرای کار:تهران - لار

نام روزنامه های منتشر کننده آگهی:

نام روزنامهتاریخ انتشار در روزنامه
دعوتنامه

برآورد اولیه:

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه / مزایده:

مهلت دریافت اسناد مناقصه:1395/12/02

مهلت ارسال پیشنهاد:1395/12/16

تاریخ اعتبار پیشنهاد:1396/03/21

تاریخ بازگشایی پاکات:

نوعتاریخ
مناقصه1395/12/21

شرایط دریافت اسناد:به صورت حضوری با در دست داشتن دعوتنامه از کارفرما و ارائه معرفی نامه کتبی

محل بازگشایی:شرکت آب منطقه ای تهران - ساختمان مرکزی - طبقه دوم - اتاق 303 - دفتر قراردادها

حداقل مدارک لازم جهت شرکت در ارزیابی کیفی/مناقصه/انتخاب مشاور/مزایده:1- دارا بودن گواهینامه صلاحیت مشاور بهمراه ظرفیت آزاد ارجاع کار در رشته مندرج در اسناد 2- عدم شمول قانون منع مداخله

توضیحات:

-

اسناد پیوست:دریافت اسناد آگهی

نام برنده اول:شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

نام برنده دوم:

شرکت در مناقصه